HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

VÅRMÖTE 2019


Torsdagen den 14:e mars 2019 kl. 19.00

Plats: Klubbhuset Hamnvägen 7 i Vårby

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Mötets stadgeenliga sammankallande.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisorernas årsberättelse.
 8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 9. Val av valnämnd enligt §11.
 10. Revidering och komplettering av årsprogram.
 11. Bordlagda ärenden.
 12. Motioner och förslag om ändringar i stadgar och ordningsregler.
 13. Övriga motioner och förslag.
 14. Övriga ärenden.

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast det 15 februari.
Eventuella motioner anslås på anslagstavlan i klubbhuset.

Välkomna till mötet - utnyttja möjligheten att göra din röst hörd!

Efter mötet serveras kaffe med kaffebröd.