HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

Medlemskap


Vår strä­van är att Hud­din­ge Båt­klubb (HB) skall va­ra en le­van­de klubb, där med­lem­mar­na um­gås på ett kam­rat­ligt sätt, bl.a ge­nom att man häl­sar och väx­lar någ­ra ord med si­na båt­kol­le­gor på bryg­gan. Vi vill att vå­ra nya med­lem­mar snabbt skall bli be­kan­ta med oss och vi med dem.

HB är inte en ma­ri­na, där man en­bart "för­va­rar" sin båt. Att vara med­lem i HB in­ne­bär även att bi­dra med eg­na ar­bets­in­sat­ser vid ar­bets­kväl­lar, natt­vakt etc. Den ide­el­la prin­cipen är nå­got av klub­bens kva­li­ta­ti­va för­vänt­nin­gar på med­lem­mar­na.

Vi vill ock­så att al­la vå­ra med­lem­mar skall kän­na till de in­ter­na­tio­nel­la sjö­vägs­reg­ler­na och ha grund­läg­gan­de na­vi­ga­tions­kun­ska­per, så att de kan fram­fö­ra sina bå­tar på ett sjö­mans­mäs­sigt sätt. Där­för krä­ver vi att du in­ne­har in­tyg om nau­tisk kom­pe­tens, lägst fö­rar­in­tyg, för att bli med­lem i klub­ben (gäl­ler ej fa­mil­je­med­lem). Om du in­te har nå­got in­tyg är du väl­kom­men med din an­sö­kan ef­ter att du har skaf­fat det­ta.

Klub­ben ord­nar år­li­gen två in­for­ma­tions­mö­ten för nya med­lem­mar. Där för­kla­rar vi hur sa­ker och ting fun­ge­rar i Hud­din­ge Båt­klubb, så att du som är ny med­lem snabbt får de kun­ska­per du be­hö­ver för att kän­na dig hem­ma i klub­ben. Vi för­vän­tar oss där­för att du som ny med­lem skall när­va­ra vid när­mast föl­jan­de, el­ler se­nast på näst­kom­man­de in­for­ma­tions­träff. Tid­punkt för mö­tet finns i HB's års­pro­gram i HB-nytt och här på hem­si­dan.

Till­del­ning av brygg- och varvs­plats sker med hän­syns­ta­gan­de till med­lem­skaps­tid i klub­ben och den ak­tu­el­la bå­tens mått samt öv­rig lämp­lig­het för le­dig plats. Klub­ben strä­var ef­ter att all­tid ha så full be­lägg­ning som möj­ligt i ham­nen så­väl som på var­vet. När en plats blir le­dig er­bjuds den till den med­lem som står först i tur och som har en båt med pas­san­de mått. Vän­te­ti­den för hamn- och/eller varvs­plats är där­för svår att an­ge. Den kan vari­era be­ro­en­de på aktu­ell båt­stor­lek och le­dig plats.

Vi kan in­te hel­ler han­te­ra hur sto­ra bå­tar som helst. Där­för har vi be­grän­sat bå­tens ma­xi­ma­la mått till: Längd 12 me­ter, Bredd 3,99 me­ter, Vikt 8 ton. Stör­re bå­tar kan dock an­ta­gas ef­ter sär­skild pröv­ning av sty­rel­sen.

Ansökan om medlemskap

Du bör först ta del av klub­bens Stad­gar (pdf) , ord­nings­reg­ler (pdf) och miljö­dek­lara­ion (pdf) in­nan du be­stäm­mer dig för att bli med­lem, ef­ter­som att du som med­lem för­bin­der dig att föl­ja dem. Du som öns­kar in­trä­de i Hud­din­ge Båt­klubb på des­sa vill­kor är väl­kom­men att bli med­lem. An­sö­kan om med­lem­skap gör du via for­mu­lä­ret ne­dan. Om du är båt­äga­re skall även be­gär­da upp­gif­ter om bå­ten och för­säk­rings­bo­lag läm­nas. Det gör du när du har be­vil­jats med­lem­skap. Här finns ett for­mu­lär för det­ta.

Fyll i upp­gif­ter­na så full­stän­digt som möj­ligt. Det är vik­tigt att du läm­nar en re­fe­rens. Det bör helst va­ra en med­lem i en båt­klubb. Det är bäst om du kan re­fe­re­ra till nå­gon i HB. Be­sök se­dan klu­bben på nå­gon tid­punkt då ex­pe­di­tio­nen är öp­pen. En re­pre­sen­tant ur klub­bens sty­rel­se vill näm­li­gen träf­fa dig per­son­li­gen in­nan du kan be­vil­jas med­lem­skap i klub­ben. Tid­punk­ter då ex­pe­di­tio­nen är öp­pen hit­tar du här.

Vill du lämna klubben?

Vi vill att du i så fall med­de­lar oss det­ta och in­te ba­ra slu­tar att be­ta­la di­na räk­nin­gar. Då hjäl­per du klub­ben med pla­ne­rin­gen av upp­tag­ning och sjö­sätt­ning. Vi be­hö­ver då in­te fun­dera över var­för räk­nin­gen inte be­ta­lats, om du ba­ra har mis­sat det och vill ha kvar din båt­plats, eller om du ver­kli­gen vill läm­na klub­ben.

Du med­de­lar klub­ben att du inte läng­re vill vara med­lem ge­nom att an­ge det på det­ta for­mu­lär. Be­sök sedan klub­ben vid nå­gon tid­punkt då ex­pe­di­tio­nen är öp­pen för att läm­na till­ba­ka din nyc­kel och reg­lera and­ra even­tu­el­la mel­lan­ha­van­den du har med klub­ben, t.ex. vakt­gång, av­lägs­nan­de av pall­nings­ma­te­rial etc.

Ansökan om medlemskap. Stjärna (*) betyder obligatorisk uppgift.
Personnr (åååå-mm-dd): *
Förnamn: *
Efternamn: *
Yrke:
Adress C/O:
Adress: *
Postnr: *
Postadress: *
Epost-adress: *
Telefon hem:
Telefon arbete:
Mobiltel:
Referens:
Referen­sens telnr:
Nautisk kompetens: *
Innehar båt:
Om du innehar båt skall du även fylla i detta formulär:
Jag önskar bli: *
Jag önskar nyckel till
grind och klubbhus.
*
Kommentar:
Jag är/har tidigare varit
medlem i:
Jag lovar att följa klubbens stadgar
ordningsregler och miljödeklaration
som jag har läst igenom. *
Copyright © 2018 Stefan Davidsson. All rights reserved