HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

HB Miljödeklaration


Miljön i Hud­dinge Båt­klubbs hemma­hamn har ett unikt lä­ge i Öst­ra Mä­laren som ock­så är en vatten­täkt vilket med­för ett sär­skilt ans­var för HB och dess med­lemmar. Båt­klub­ben har en hög ambi­tions­nivå när det gäl­ler miljö­hän­syn och miljö­främ­jande åt­gär­der. Må­let för HB är att HB hamn och varv nu ska vara en ”Gift­fri hamn”. Det be­ty­der att i det fall din båt lig­ger vid brygg­plats i hem­ma­ham­nen så mås­te din båt vara ren från all even­tuell biocid­färg (gift­färg) innan sjö­sätt­ning. Om båtar med biocid­färg inte sane­ras innan sjö­sätt­ningen så kom­mer des­sa inte att er­bju­das brygg­plats.

Som fram­går av klub­bens miljö­reg­ler får bå­tar med hemma­hamn i Vårby­viken en­dast må­las med hård bot­ten­färg god­känd för ”In­sjöar och Norr­land­skus­ten”, dvs. inga biocid­fär­ger eller mju­ka pole­rande fär­ger är til­låtna. Omålad bot­ten är också god­känt.

Huddinge Båt­klubb god­kän­ner inte hel­ler mål­ning med spärr­färg som me­tod för sane­ring av båt­bott­nar med biocid­färg p.g.a. läckage­risk av under­lig­gan­de bio­cider(gif­ter).

Regler om botten­färg och re­kom­men­de­rade me­to­der för att sa­nera din båt hit­tar du på Trans­port­sty­rel­sens hem­sida. Frå­gor kan du ock­så stäl­la till klub­bens


Båt­äga­rens miljö­dek­lara­tion:

Stjärna (*) betyder obligatorisk uppgift.
Förnamn: *
Efternamn: *
Medlemsnummer: *
Båtens fabrikat: *
Båtens årsmodell: *
Båtens undervattenskropp har: *
Om båten är bottenfärgsanerad:
När sanerades den? (år)
Typ av bottenfärg?
Om båten inte är bottenfärgsanerad:
Vilken färg/färglager finns på båtens botten idag?
När ska den saneras?
Hur ska den saneras?
Härmed intygar jag att ifyllda uppgifter är korrekta
Kommentar
Datum
Underskrift
Skriv ditt namn här *
Copyright © 2023 Stefan Davidsson. All rights reserved