HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

Ändra uppgifter


Ny medlem?

Är du ny med­lem i klub­ben och har en båt? Då be­hö­ver klub­ben en del upp­gif­ter om din båt. Fyll i upp­gif­ter­na så full­stän­digt som möj­ligt i for­mu­lä­ret ne­dan och skicka dem till klub­ben.

Ändrade förhållanden?

Har du flyt­tat, sålt/bytt båt, änd­rat te­le­fon­num­mer eller epost-ad­ress? Då är det vik­tigt att du med­de­lar klub­ben det­ta. Det gör du ge­nom att fyl­la i for­mu­lä­ret ne­dan så full­stän­digt som möj­ligt och skic­ka det till klub­ben.

Några regler

Endast för­säk­rad båt er­hål­ler plats, upp­ta­ges el­ler sjö­sätts. Upp­ställ­ning vin­ter­tid skall all­tid ske i vag­ga el­ler på boc­kar, all­tid med reg­ler­ba­ra stöt­tor! In­ga vag­nar!

Vill du lämna klubben?

Vi vill att du i så fall med­de­lar oss det­ta och in­te ba­ra slu­tar att be­ta­la di­na räk­nin­gar. Då hjäl­per du klub­ben med pla­ne­rin­gen av upp­tag­ning och sjö­sätt­ning. Vi be­hö­ver då in­te fun­de­ra öv­er var­för räk­nin­gen inte be­ta­lats, om du bara har mis­sat det och vill ha kvar din båt­plats, el­ler om du verk­li­gen vill läm­na klub­ben.

Du med­de­lar klub­ben att du in­te län­gre vill vara med­lem ge­nom att an­ge det­ta på for­mu­lä­ret ne­dan. Be­sök se­dan klub­ben på nå­gon tid­punkt då ex­pe­di­tio­nen är öp­pen för att läm­na till­ba­ka din nyc­kel och reg­le­ra and­ra even­tu­el­la mel­lan­ha­van­den du har med klub­ben, t.ex. vakt­gång, av­lägs­nan­de av pall­nings­ma­te­rial etc.

Meddela ändring av medlems- och/eller båtuppgifter
Stjärna (*) betyder obligatorisk uppgift
Medlemsuppgifter
Medlems­nummer:
Personnummer:
(åååå-mm-dd)
*
Förnamn: *
Efternamn: *
Adress: *
Adress C/O:
Postnummer: *
Postadress: *
Epost-adress: *
Telefon hem:
Telefon arbete:
Mobiltelefon:
Nautisk kompetens:
Kommentar:
Jag vill avsluta mitt medlemskap i klubben:
Båtuppgifter
Båttyp:
Modell
(Maxi 77 etc.):
Längd
(2 decimaler):
(m)
Bredd
(2 decimaler):
(m)
Vikt: (kg)
Försäkrings­bolag:
Försäkringsnr:
Önskar bryggplats:
Önskar varvsplats:
Bryggplats förra året: , nummer:
Varvsplats förra året: , nummer:
Trailerbåt, ingen
bryggplats men
behöver rampen ofta:
Bottenfärg: *
Om ändringen inte gäller båten, välj "Inga båtuppgifter".
Copyright © 2018 Stefan Davidsson. All rights reserved