HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

UPPTAGNING 2021


Miljödeklaration av båtens bottenfärg

Vid upptagningen skall alla fylla i en miljödeklaration gällande vilken färg som båtens botten är målad med. Den skall fyllas i på plats och lämnas in. Är du osäker på om det finns biocider på botten så får du skriva i det... Det viktiga är att du förstår att båten måste åtgärdas/saneras innan sjösättning om båtbottnen innehållet TBT eller andra biocider samt att båtklubben kommer mäta förkomsten av biocider med en XRF mätare i slutet på November! Denna mätning kommer att vara underlag för vidare åtgärder.


Corona-pandemien pågår fortfarande och vissa är fortfarande inte vaccinerade, men på grund av regeringens beslut att ta bort restriktionerna för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster fr.o.m. den 29/9 2021 har klubbens styrelse beslutat att tillåta normalt nyttjande av klubbens anläggningar fr.o.m. samma datum. Tidigare restriktioner beträffande upptagningen som beskrivits i HB-nytt nr 3 samt på hemsidan tidigare ändras därför enligt följande:

Ny information:

Alla (i synnerhet ovaccinerade) uppmanas fortfarande att vara försiktiga och hålla säkra corona-avstånd. Klubbhuset är åter öppet för medlemmarna. Det kommer att bli café-verksamhet i klubbens regi.

Vi planerar upptagning enligt tidigare fastställd plan (årsprogrammet). Sena ändringar kan komma och kommer i så fall att mailas ut senast två dagar före upptagningen.

Upprop kommer att ske utanför klubbhuset, se till att hålla säkra corona-avstånd. Stickprovskontroll av båtförsäkringar kommer att göras. Se därför till att ta med försäkringsbrevet. Därefter ska båtägaren befinna sig på sin båt i väntan på upptagningen. Se till att köra fram båten i tid till respektive upptagningskaj.

Obs, bara en eller max. två personer per båt bör vara på båtklubben under respektive upptagning för att minska det totala antalet personer på båtklubben.

Endast de som inte har några symptom (feber, hosta, snuva, halsont m.m.) får delta vid respektive upptagning.

För alla som kommer till båtklubben gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Friska över 70 år eller andra som tillhör någon riskgrupp med underliggande sjukdomar för Coronasmitta får själva avgöra om de vill medverka. De kommer inte att bli uttagna till lagarbete och får bara ta hand om sin egen båt och i övrigt hålla sig på avstånd till andra.

Medlem bör inte vistas på varvet efter att båten har blivit upptagen under upptagningsdagarna. Allt för att minimera antalet personer som befinner sig på klubben samtidigt.

Om du inte själv kan komma måste du ordna så att en anhörig eller en vän tar upp din båt, eller avtala med klubben som kan hjälpa dig med upptagningen.


UPPTAGNING MED BÅTVAGN
Lördag 2 oktober kl. 08:00Område F, samling och upprop utanför klubbhuset
UTPLACERING AV VAGGOR
Tisdag 5 oktober kl. 18:00Område A - E
UPPTAGNING MED KRAN
Lördag 9 oktober kl. 06:45Område A och B, samling och upprop utanför klubbhuset
Lördag 9 oktober kl. 12:00Område C, samling och upprop utanför klubbhuset
Söndag 10 oktober kl. 06:45Område D, samling och upprop utanför klubbhuset
Söndag 10 oktober kl. 11:00Område E, samling och upprop utanför klubbhuset
Bild över klubbens område
Klubbens områden A, B, C, D, E, F och G.

Tilldelad varvsplats

Alla som har haft varvsplats föregående år, eller som med rapportformuläret på hemsidan begärt varvsplats har fått besked om tilldelning genom utsänt inbetalningskort. Detta måste nu vara betalt för att plats ska kunna erbjudas.

Vilket område gäller för dig?

De flesta har placerats inom samma område och plats som tidigare. Vissa omdisponeringar måste göras också i år för att kunna utnyttja utrymmet maximalt. Obs! Den definitiva placeringslistan med områdesplacering och individuell plats anslås i klubbhuset cirka en vecka före upptagningen.

Förberedande åtgärder

På område A, B, C, D och E skall vaggor och pallmaterial placeras ut tisdagen den 5 oktober. Kom till klubben och ta hand om ditt material. OBS! Inget täckmaterial får finnas på uppläggningsplatserna förrän upptagningen är klar! Det finns fortfarande tid till att reparera eller byta ut dåliga vaggor och bockar. Detta är INTE ett arbete som ska utföras på upptagningsdagen när båten hänger i kranen. Om vaggan inte är i godtagbart skick kan upptagning vägras. Är Du tveksam om din vaggas kondition, kontakta brygg/varvschefen eller hamnchefen. Märk Era vaggor med namn stort och tydligt. Märk även upp var för och akter ska vara. Detta underlättar och spar tid vid upptagningen. Se till att alla delar till vaggan finns och att justerbara stöttor är rengjorda och väl smorda.

Avmastning kan inte ske medan upptagningsarbetet pågår. Master ska märkas med namn och telefonnummer innan de placeras i mastskjulet. De skall dessutom vara avklädda d.v.s. alla vant, stag och vantspridare skall vara borttagna för att det ska gå att packa masterna på hyllorna. Placera inte master så att upptagningen med vagn den 2 oktober hindras.

Styrtampar ska finnas både i för och akter, så att båten kan styras i luften. Dessa tampar skall vara ca 4 meter långa och rena i ändarna, d.v.s. inga knopar, splitsar eller karbinhakar. Dessa kan fastna i intilliggande båtar och vaggor etc. vid lyftet och orsaka olyckor.

Strafftampar är lika viktiga vid upptagningen som vid sjösättningen. Alla båtägare som vet med sig att deras båt brukar straffas, skall ha strafftampar färdiga på däck. Dessa tampar ska vara dimensionerade efter båtens storlek. Är du osäker på om Din båt ska straffas, lägg fram tampar i sittbrunnen för säkerhets skull.

Utsjöliggare

Om du är "utsjöliggare", rådgör med hamnchefen för tilldelning av tillfällig plats. Avgiftsfri "båtparkering" gäller veckan före upptagning. I övrigt debiteras en gästavgift 210 kronor per vecka. Glöm inte lapp på båten med namn och telefonnummer så att man kan nå Dig om något händer.

Upptagning

Lördagen den 2 oktober tar vi upp motorbåtar med lämplig skrovform och vikt upp till 2 ton med klubbens traktorvagnar. Lyften lördagen den 9 och söndagen den 10 oktober görs med mobilkran. Upptagningen sker i möjligaste mån enligt lista anslagen i klubbhuset. "Nästa båt" annonseras med siffertavla vid upptagningsplatsen. Arbetslag kommer att utses och skall bära gula varselvästar och skyddshjälmar under hela arbetspasset.

Din närvaro och upprop

Upprop och utdelning av kölappar sker utanför klubbhuset. Du skall närvara vid uppropet utanför klubbhuset, oavsett när Du tror att din båt kommer upp. Du ska vara nåbar hela tiden efter uppropet om vi behöver göra några förändringar av upptagningsordningen på grund av oförutsedda händelser.

Försäkring

I klubbens stadgar står att läsa: Varje båtägande medlem är skyldig att ha sin båt försäkrad för sliptagning, brand och ansvar till betryggande belopp... Därför skall Du vara beredd att visa upp aktuellt försäkringsbrev i samband med uppropet på upptagningsdagen. Om Du inte kan styrka att båten är försäkrad, kan upptagning vägras. All hantering av båtar sker på båtägarens egen risk.

Förbud mot högtrycksspolning

Enligt klubbens bestämmelser får inte högtrycksspolning av båtar med giftverkande eller blödande bottenfärg utföras på klubbens område.

Bilparkering

Parkera inte så att upptagning med vagn den 2 oktober hindras. Området intill rampen och F-området samt transportvägen däremellan måste vara fri från hinder. Inom hamnområdet är parkeringsmöjligheterna under upptagningsdagarna begränsade. Hamnvägen måste vara fri så att eventuella räddningsfordon och lastbilar kan komma fram. Grannarnas markytor har vi naturligtvis ingen rätt att använda.

Självupptagare

Rampen är avstängd på upptagningsdagarnadagarna från upptagningens början till upptagningens slut, för dem som tar upp i egen regi. Du som betalar vinterplats, men väljer att själv ta upp båten måste vänta med att göra detta tills efter den 10 oktober, då klubbens upptagning är klar. Observera att gångvägen till norra grinden alltid måste hållas fri, så att Stockholms Vattenverk kan komma åt den ledning som går där. Båtvagnar som parkeras på klubben skall märkas med ägarens namn och telefonnummer.

VARNING!

På upptagningsdagarna är det mycket folk i rörelse på hamnplanen. Tänk på att vi hanterar tunga båtar och maskiner på klubbens område. Alla som inte deltar aktivt i verksamheten bör vistas på behörigt avstånd från mobilkran, traktorer, vagnar, ramp etc.

GÅ INTE UNDER HÄNGANDE LAST!

Försäljning

I samband med upptagningsdagarna kommer klubben ha försäljning av kaffe, smörgåsar med mera vid följande tillfällen:

  • 2 oktober mellan kl. 9 och kl. 12 (eller så länge upptagning pågår på F-området).
  • 9-10 oktober mellan kl. 9 och kl. 16. (ev. längre om väder och kundunderlag tillåter).