HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

UPPTAGNING 2019


Kontroll av att samtliga båtar är försäkrade innan upptagning:

Medtag försäkringsbeskedet för båten.
Alternativt kom till klubbhuset någon av tisdagarna (arbetskvällar)
innan upptagningen och visa att båten är försäkrad.
Eller maila en kopia på att båtförsäkringen är betald.

UPPTAGNING MED BÅTVAGN
Lördag 5 oktober kl. 08:00Område F, samling och upprop i klubbhuset
UTPLACERING AV VAGGOR
Tisdag 8 oktober kl. 18:00Område A - E
UPPTAGNING MED KRAN
Lördag 12 oktober kl. 06:45Område A och B, samling och upprop i klubbhuset
Lördag 12 oktober kl. 11:30Område C, samling och upprop i klubbhuset
Söndag 13 oktober kl. 06:45Område D, samling och upprop i klubbhuset
Söndag 13 oktober kl. 11:30Område E, samling och upprop i klubbhuset
Bild över klubbens område
Klubbens områden A, B, C, D, E, F och G.

Tilldelad varvsplats

Alla som har haft varvsplats föregående år, eller som med rapportformuläret på hemsidan begärt varvsplats har fått besked om tilldelning genom utsänt inbetalningskort. Detta måste nu vara betalt för att plats ska kunna erbjudas.

Vilket område gäller för dig?

De flesta har placerats inom samma område och plats som tidigare. Vissa omdisponeringar måste göras också i år för att kunna utnyttja utrymmet maximalt. Obs! Den definitiva placeringslistan med områdesplacering och individuell plats anslås i klubbhuset cirka en vecka före upptagningen.

Förberedande åtgärder

På område A, B, C, D och E skall vaggor och pallmaterial placeras ut tisdagen den 8 oktober. Kom till klubben och ta hand om ditt material. OBS! Inget täckmaterial får finnas på uppläggningsplatserna förrän upptagningen är klar! Det finns fortfarande tid till att reparera eller byta ut dåliga vaggor och bockar. Detta är INTE ett arbete som ska utföras på upptagningsdagen när båten hänger i kranen. Om vaggan inte är i godtagbart skick kan upptagning vägras. Är Du tveksam om din vaggas kondition, kontakta brygg/varvschefen eller hamnchefen. Märk Era vaggor med namn stort och tydligt. Märk även upp var för och akter ska vara. Detta underlättar och spar tid vid upptagningen. Se till att alla delar till vaggan finns och att justerbara stöttor är rengjorda och väl smorda.

Avmastning kan inte ske medan upptagningsarbetet pågår. Master ska märkas med namn och telefonnummer innan de placeras i mastskjulet. De skall dessutom vara avklädda d.v.s. alla vant, stag och vantspridare skall vara borttagna för att det ska gå att packa masterna på hyllorna. Placera inte master så att upptagningen med vagn den 5 oktober hindras.

Styrtampar ska finnas både i för och akter, så att båten kan styras i luften. Dessa tampar skall vara ca 4 meter långa och rena i ändarna, d.v.s. inga knopar, splitsar eller karbinhakar. Dessa kan fastna i intilliggande båtar och vaggor etc. vid lyftet och orsaka olyckor.

Strafftampar är lika viktiga vid upptagningen som vid sjösättningen. Alla båtägare som vet med sig att deras båt brukar straffas, skall ha strafftampar färdiga på däck. Dessa tampar ska vara dimensionerade efter båtens storlek. Är du osäker på om Din båt ska straffas, lägg fram tampar i sittbrunnen för säkerhets skull.

Utsjöliggare

Om du är "utsjöliggare", rådgör med hamnchefen för tilldelning av tillfällig plats. Avgiftsfri "båtparkering" gäller veckan före upptagning. I övrigt debiteras en gästavgift 210 kronor per vecka. Glöm inte lapp på båten med namn och telefonnummer så att man kan nå Dig om något händer.

Upptagning

Lördagen den 5 oktober tar vi upp motorbåtar med lämplig skrovform och vikt upp till 2 ton med klubbens traktorvagnar. Lyften lördagen den 12 och söndagen den 13 oktober görs med mobilkran. Upptagningen sker i möjligaste mån enligt lista anslagen i klubbhuset. "Nästa båt" annonseras med siffertavla vid upptagningsplatsen. Arbetslag kommer att utses och skall bära gula varselvästar och skyddshjälmar under hela arbetspasset.

Din närvaro och upprop

Upprop och utdelning av kölappar sker vid klubbhuset. Du skall närvara vid uppropet vid klubbhuset, oavsett när Du tror att din båt kommer upp. Du ska vara nåbar hela tiden efter uppropet om vi behöver göra några förändringar av upptagningsordningen på grund av oförutsedda händelser.

Försäkring

I klubbens stadgar står att läsa: Varje båtägande medlem är skyldig att ha sin båt försäkrad för sliptagning, brand och ansvar till betryggande belopp... Därför skall Du vara beredd att visa upp aktuellt försäkringsbrev i samband med uppropet på upptagningsdagen. Om Du inte kan styrka att båten är försäkrad, kan upptagning vägras. All hantering av båtar sker på båtägarens egen risk.

Förbud mot högtrycksspolning

Enligt klubbens bestämmelser får inte högtrycksspolning av båtar med giftverkande eller blödande bottenfärg utföras på klubbens område.

Bilparkering

Parkera inte så att upptagning med vagn den 5 oktober hindras. Området intill rampen och F-området samt transportvägen däremellan måste vara fri från hinder. Inom hamnområdet är parkeringsmöjligheterna under upptagningsdagarna begränsade. Hamnvägen måste vara fri så att eventuella räddningsfordon och lastbilar kan komma fram. Grannarnas markytor har vi naturligtvis ingen rätt att använda.

Självupptagare

Rampen är avstängd på upptagningsdagarnadagarna från upptagningens början till upptagningens slut, för dem som tar upp i egen regi. Du som betalar vinterplats, men väljer att själv ta upp båten måste vänta med att göra detta tills efter den 13 oktober, då klubbens upptagning är klar. Observera att gångvägen till norra grinden alltid måste hållas fri, så att Stockholms Vattenverk kan komma åt den ledning som går där. Båtvagnar som parkeras på klubben skall märkas med ägarens namn och telefonnummer.

VARNING!

På upptagningsdagarna är det mycket folk i rörelse på hamnplanen. Tänk på att vi hanterar tunga båtar och maskiner på klubbens område. Lämna inte era barn eller husdjur obevakade. Alla husdjur skall vara kopplade inom klubbens område. Alla som inte deltar aktivt i verksamheten bör vistas på behörigt avstånd från mobilkran, traktorer, vagnar, ramp etc.

GÅ INTE UNDER HÄNGANDE LAST!

Försäljning

I samband med upptagningsdagarna kommer klubben ha försäljning av kaffe, smörgåsar med mera vid följande tillfällen:

  • 5 oktober mellan kl. 9 och kl. 12 (eller så länge upptagning pågår på F-området).
  • 12-13 oktober mellan kl. 9 och kl. 16. (ev längre om väder och kundunderlag tillåter).